ltrl-red-full

Siste nytt

Internasjonal merksemd for Raundalselva

Det internasjonale samfunnet fått med seg det aukande presset om utbygging av Raundalselva. For å auka merksemda i global skala, har fleire organisasjonar slått seg saman gjennom å kasta ljos på verneverdiane til elva, som stadig vert viktigare i takt med at den globale naturkrisa forverrar seg, og truslane aukar. Bli med oss å utforska den viktige rolla vi alle spelar i å verne planetens dyrebare ressursar!

Har du brukt Raundalen til rekreasjon?

Blogg arkivet

Faktaark Raundalselva 2011

22/01/2011

Faktaark Raundalselva 2011 Naturvernforbundet utabeida i 2011 dette faktaarket som fortel om verneverdiane til Raundalselva og kvifor det er viktig å halde på denne statusen. Faktaark-om-Raundalselva.pfd

Les meir

DNT: Stopp angrepa på verna vassdrag

15/06/2010

Noreg sine verna vassdrag gjev rike opplevingar av urørt natur. Dei er òg arena for stadig aukande friluftsaktivitet, særleg for ungdom.

Les meir

Børge Brende: Beskytt norske vassdrag!

04/02/2003

Børge Brende: Å TA VARE PÅ miljøet i vassdragene kan karakteriseres som Norges «regnskogsansvar». Våre mange høye fjell og høytliggende vidder, ofte i kort avstand fra sjøen, kombinert med en variert geologi, mange fosser, innsjøer, elver, daler og fjorder, gjør at Norge har et vassdragslandskap som er blant de mest storslåtte og varierte i verden. Vassdragene og fjordene er det mest særegne ved norsk natur sett i et globalt perspektiv.

Les meir

Verneverdiar Raundalselva 1985

22/12/1986

Vossavassdraget er et av de få større, gjenværende tilnærmet uregulerte Vestlandsvassdragene og omfatter mange naturgeografiske regioner, vegetasjonssoner, det er stort mangfold av arter og habitater på viltsiden og ulike biotoper på fiskesiden. I tillegg utgjør kulturminnebestanden et særlig stort mangfold, med variasjon både i type og over tid. I vassdraget finnes ulike innsjøtyper fra store fjordsjøer i intensive jordbruksområder til små næringsrike lavlandsvann og kalde, næringsfattige høgfjellsvann. Nettopp dette mangfoldet, variasjonsbredden og vekslingen mellom ulike kvaliteter gjør vassdraget som helhet enestående.

Les meir

Vassdrag-er-mer-enn-energi

22/01/1985

Brosjyre utgitt i 1985, av den gong Miljøverndepartementet.

Les meir

Vernebrosjyre 1984

22/01/1984

Denne brosjyren frå 1984 beskriv verneverdiane i Vossavassdraget, lenge før ekstremsporten gjorde sitt inntog i bygda.

Les meir

Flåmsdalen Raundalen frå fjord til fjell

22/01/1984

Denne brosjyren frå 1984 tek utgangspunkt i beskriv verneverdiane i området Raundalen-Flåmsdalen. Utgitt av den gong Vestlandske Naturvernforening med stønad frå Miljøverndepartementet, Statens Naturvernråd og Bergen Bank.

Les meir

NIVA: Undersøkelse av Vossovassdraget 1977

22/09/1977
,

NIVA utførte i 1977 ei undersøking av vannkvaliteten i Vossovassdraget. Undersøkinga syner kor viktig Raundalselva er for den gode vasskvaliteten i Vangsvatnet og nedstraums.

Les meir