14468508_569809909878360_3203636542708166183_o

Verneverdiar i Raundalselva 1985

Samandrag frå proposisjon om verneplan for vassdrag (1984-1985):

Vossavassdraget er et av de få større, gjenværende tilnærmet uregulerte Vestlandsvassdragene og omfatter mange naturgeografiske regioner, vegetasjonssoner, det er stort mangfold av arter og habitater på viltsiden og ulike biotoper på fiskesiden. I tillegg utgjør kulturminnebestanden et særlig stort mangfold, med variasjon både i type og over tid. I vassdraget finnes ulike innsjøtyper fra store fjordsjøer i intensive jordbruksområder til små næringsrike lavlandsvann og kalde, næringsfattige høgfjellsvann. Nettopp dette mangfoldet, variasjonsbredden og vekslingen mellom ulike kvaliteter gjør vassdraget som helhet enestående.

Miljøverndepartementet viser videre til at Vangsvannet jevnlig tilføres store mengder organisk stoff og næring fra bosetting, industri og jordbruk. Når vannet ikke er mer overgjødslet enn det er, er det takket være flommene vår og høst. En eventuell utbygging vil dempe flommene og spylingen av de nedre deler av vassdraget blir redusert, med den følge at både Vangsvannet og Bolstadfjorden kan bli overgjødslet. En slik situasjon kan oppstå selv med forurensningsbegrensende tiltak. Mye av forurensingstilførslene til vassdraget kommer fra jordbruksavrenning som det er vanskelig å få bukt med.

Miljøverndepartementet tilrår varig vern av Vossavassdraget. Verneinteressene er her sammenfallende og totalt sett meget store. Vassdraget er et av de sju ubestridt mest verdifulle en har på Verneplan III. Vossovassdraget inneholder store verneverdier både for vilt- og fiskeinteresser, friluftsliv, kulturminner og naturvitenskap. Ved å gi både Vosso, Flåm og Undredalsvassdraget varig  vern, vil en bevare et større sammenhengende natur- og friluftsområde.

 

Les heile teksten her: verneplan-sammandrag-vossovassdraget.pdf