ltrl-red-full

Siste nytt

Internasjonal merksemd for Raundalselva

Det internasjonale samfunnet fått med seg det aukande presset om utbygging av Raundalselva. For å auka merksemda i global skala, har fleire organisasjonar slått seg saman gjennom å kasta ljos på verneverdiane til elva, som stadig vert viktigare i takt med at den globale naturkrisa forverrar seg, og truslane aukar. Bli med oss å utforska den viktige rolla vi alle spelar i å verne planetens dyrebare ressursar!

Har du brukt Raundalen til rekreasjon?

Blogg arkivet

NVE rapporten om flaumsikring i Vossavassdraget

18/06/2020
,

NVE rapporten (2020) om flaumsikring i Vossavassdraget NVE har utgreia alternativ for flaumsikring på Voss. Rapporten vart utgitt i 2020, og du kan finna heile rapporten her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/flaumsikring-langs-vossovassdraget-moglege-loysingar-og-nye-kart/

Les meir

Full flaumsemje: Raundalselva får renne fritt

17/02/2017

Raundalselva ser ut til å få renne fritt, ei stund til i alle fall.

Les meir

Vernebrosjyre 2017: Berekraftig flaumsikring i Vossavassdraget

31/01/2017
,

Raundalselva har vore under fleire åtak for vasskraftutbygging. Etter framlegga frå energiselskapa i 2016-2017 såg me behov for ei ny opplysningsbrosjyre. Den tek for seg eit overordna fokus på kor viktig Vossovassdraget med Raundalselva er for reiselivet, bulysta og næringslivet på Voss.

Les meir

Millionbutikk for Voss

25/01/2017

Millionbutikk for Voss Artikkel i Avisa Hordaland 26. oktober 2016: Veko er blitt millionbutikk. Ekstremsportveko, Voss Vind og Voss Active nådde i 2015 samla omsetningstal på nær 44 millionar kroner.…

Les meir

BKK har sikla på Raundalselva i over 35 år

24/01/2017

BKK prøvde seg på dette området allereie på 1980-talet, og ser fortsatt ikkje ut til å gi opp håpet.

Les meir

Høyring om flaumsikring Vossovassdraget

23/01/2017
,

Her finn ein dei ulike laga sine høyringsfråsegner til Flaumsikring av Vossovassdraget.

Les meir

Vollar som lokal flomsikring

23/01/2017

Flaumvollar og opparbeiding av flaumdempande vegetasjon kan sikre utsette område ovanfor Vangen mot flaumar, dei kan vere estetisk vakre og utvide rekreasjonsområda langs vassdraga. Moglegheitene er mange, og dei treng ikkje vere grusomt kostbare. Multiconsult har utgreid flaumvollar som eit mogleg alternativ, og det vil vere naturleg å utgreie kor effektive slike tiltak kan være.

Les meir

Skog og flaumdemping

19/01/2017

Trygve Refsdal: Kanskje me også på Voss bør setja pris på naturområda våre, og ikkje berre tenkja på teknikk, tunellar og dammar. Om dei tala som våre flaumutgreiingar byggjer på skulle vera rette, så vil skoggrensa stiga med om lag 600 høgdemeter fram mot år 2100. Om så skjer, så vil tilgroinga koma naturleg. Heilt gratis. Fyrst vier, selje og rogn, så bjørk og fure og gran, kanskje mest av det siste.

Les meir

Multiconsult: Flomsikring i Vossovassdraget

07/12/2016

Multiconsult har utarbeida moglegheitsstudie for flomsikring i Vossovassdraget. Dei tek for seg effekt og kostnad av tiltak som skal dempa flaumtoppane i vassdraget.

Les meir

Store elvar og menneskeskapte verdiar

30/11/2016

Før ein bestemmer seg for store forsøk på å kontrollera vatn i bevegelse, bør ein då ikkje snu kvar stein og sjå på både enkle, mindre tiltak og potensiell reversing av tidlegare påfunn?

Les meir