Brosjyre: Varig vern og berekraftig flaumsikring i Vossavassdraget

Raundalselva har vore under fleire åtak for vasskraft-utbygging. Etter framlegga frå energiselskapa i 2016-2017 såg me behov for ei ny opplysningsbrosjyre. Den tek for seg eit overordna fokus på kor viktig Vossovassdraget med Raundalselva er for reiselivet, bulysta og næringslivet på Voss.

Kjelder

Brosjyra er utarbeida av vernelaget, og basert på tilsaman 10 ulike organsiasjonar sine høyringsfråsegn til Voss Kommune si handsaming av flaumsaka i januar 2017:

Ekstremsportveko
Voss Active
Voss Jeger- og Fiskarlag
Voss Klekkeri
Voss Kajakklubb
Voss Naturvernlag
Voss Utferdslag
Naturvernforbundet Hordaland
Forum for natur og friluftsliv
Bergen Studentidrettslag Padling

Sjå alle innspela her: http://www.voss.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=11264&AId=18473

Andre kjelder

Fotografar

Brosjyren kan lastast ned her:

http://raundalselva.com/public_files/Brosjyre-flomsikring-vern-Vossovassdraget-2017.pdf  (31.01.2017)