12-123O0064_Adjust

Vollar som lokal flomsikring

Flaumvollar og opparbeiding av flaumdempande vegetasjon kan sikre utsette område ovanfor Vangen mot flaumar, dei kan vere estetisk vakre og utvide rekreasjonsområda langs vassdraga. Moglegheitene er mange, og dei treng ikkje vere grusomt kostbare. Multiconsult har utgreid flaumvollar som eit mogleg alternativ, og det vil vere naturleg å utgreie kor effektive slike tiltak kan være.

Hev blikket utover Voss, så vil ein sjå mange kreative og bærekraftige løysingar på flaumsikring. Kanskje ein kan tenkja seg eit samarbeid med Voss Aktivitetspark?

Kva vekster kan dyrkast her mon tru?

 Så enkelt kan det også gjerast. Kunne ein ha lagt inn ein pumptrack for sykkel på innsida? Skibakke for dei minste om vinteren?


Flaumvoll med park og badeanlegg

Kreativ bruk av våtmarksområde