raundalen

BKK har sikla på Raundalselva i over 35 år

Og ser ikkje ut til å gi opp håpet. BKK prøvde seg på dette området allereie på 1980-talet. Avisa Horda Tidend fekk då denne uttalinga:

Artikkel i Horda Tidend 1982 – klikk på bilete for full storleik

«Det kom fram av samtalen at det minkar sterkt på vassdrag som kan byggjast ut i BKK sitt distrikt.»
Horda Tidend, 1982

Sidan den gong har dei likevel frotsa i fleire elver og bekkar, og ført vatnet inn i nye og eksisterande kraftverk.

I dag er Evanger kraftverk BKK sitt største i Noreg, og forsyner 65.000 husstandar med straum. Følgande bilete syner utbyggingar kring Voss i 2016:

Vangsvatnet er ca midt i, klikk for større bilete

Planane på 80-talet inkluderer fleire store utbyggingsplanar. Det største omfattar bl.a:

  • 86 meter høg, 950 meter lang demning på Elvamotet
  • Reime: 70 meter høg, 250 meter lang demning på Reimegrend

Eksempel på gigant-demning (50 meter høg, liten i forhold)

Pluss oppdemmingar og nedtappingar av Kvannjolsvatn, Kaldavatn, Vassevatn, Slondalsvatn og Fagerdalsvatn. Ei rekke bekkeinntak og tunnelar nedover heile vassdraget var også utgreidd. Sjå meir om prosjektet her: Vernebrosjyre 1984.

Men i 1986 vart altså Raundalselva inkludert i verneplanen saman med Vossovassdraget, som eit av Noregs mest verneverdige vassdrag. Dette sette ein stoppar utbyggingsplanane den gong.

I 2010 kom planane opp att, no pynta med uttrykket «skånsom» kraftutbygging. BKK hadde i smug fått utarbeida ein rapport saman med rådmann Einar Hauge og dåverande ordførar. Teikningane for desse planane viste ingen demning, men det var teikna inn 10 ulike prosjekt med fleire vanninntak og tunnelar. Uten demning ville ikkje kraftverka ha vore så lønsame, men dei ville ha vore ein spydspiss for å oppheva vernet – og då ville draumane frå 80-talet ha blitt meir realistiske.
Utbyggingsplanar i Raundalen, 2010. Sjå rapporten her.

Med fleire rundar i kommunestyret, vart det med knapt fleirtal vedteke å avslutta saka i 2012.

Tunnelane som BKK ynskjer å få bygga – pluss eit kraftverk litt lenger opp i elva (trykk på bilete for større)

Storflaumen i 2014 åpna nye moglegheiter for BKK. Denne gongen med ein finpussa strategi og eit tilsynelatande edelt motiv – dei vil berga Voss mot framtidige storflaumar. Med eit elvekraftverk og fleire kostbare flaumtunnelar.

Etter kvart har det kome fram at kraftverket BKK foreslår slettes ikkje vil dempa flaumane. Det skal sleppe ut alt vatnet i elva FØR flaumtunnelen. Og dei har aldeles ikkje råd til å finansiere flaumtunnelen med eit slikt kraftverk. Men det kan gi skatteinntekter som KAN brukast til flaumsikring, er det som vart sagt på kommunestyremøte 12. januar 2017. Minstevassføring og estimerte inntekter er per dags dato ukjend.

Så publiserer BT artikkel om ulønsam småkraft som vert seld til utlanlandske bedrifter. Her kan me lesa dette sitatet frå Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland:

– Vi har tatt en strategisk beslutning om å konsentrere oss om den regulerbare store vannkraften.

16. februar 2017 skal flaumsaka opp i kommunestyret. Då vil BKK få vite om dei er eit steg nærare den 35 år gamle draumen sin.