Glad laks – Lesarbrev i avisa Hordaland 16.04.2011

Sluttrapporten fra styringsgruppa for Raundalen hevder at fiskene i Raundalselva og Vossolaksen vil få betre kår ved kraftutbygging i Raundalen.

«Ei kraftutbygging vil gi liten eller ingen negativ konsekvens for fisk og ferskvassbiologi? Straumtilhøva vil verta meir optimale for fiskeproduksjon samanlikna med i dag. Samla sett vil produksjonen av fisk auka?» Det er nok mang ein forventningsfull laks som er glad for dette.

Men klarer en glad laks, eller en politiker å lese styringsgruppe rapportene på over 500 sider med et kritisk blikk? Det bør de, for rapportene er enten utarbeidet av, eller bestilt og betalt av BKK, og bærer preg av det. Rapporten fra Rådgivende Biologer AS som omhandler Vossolaksen, nevner bare i bisetninger at i elvestrekket der laksen kan gyte – nedenfor Bjørke – vil temperaturen i elva bli lavere og bli dårligere som rekrutteringsområde for laks.

Hvordan kan det da stemme, som det kommer fram i samlet vurdering av konsekvenser ved utbygging, at det vil betre produksjonspotensialet for laks i elva? For meg som ikke er fagperson på området ser det ut som momenter som taler for utbygging kommer klart fram med sterke formuleringer, men at momenter som kan gi negative konsekvenser er forsøkt redusert ved svake formuleringer og bruk av komma og men og oppveiende moment i samme setning. J

Eg håper at uavhengige fagfolk kan gå gjennom ALLE rapportene til styringsgruppa med kritisk blikk, og gjøre kjent om det kan være flere utelatelser av moment som ikke taler for utbygging, og at politikere og velgere i Voss Kommune ikke tar for god fisk alt som kommer fra konsulentene til BKK.

JON GJERDE