31/01/2017

Vernebrosjyre 2017: Berekraftig flaumsikring i Vossavassdraget

Raundalselva har vore under fleire åtak for vasskraftutbygging. Etter framlegga frå energiselskapa i 2016-2017 såg me behov for ei ny opplysningsbrosjyre. Den tek for seg eit overordna fokus på kor viktig Vossovassdraget med Raundalselva er for reiselivet, bulysta og næringslivet på Voss.

19/01/2017

Skog og flaumdemping

Trygve Refsdal: Kanskje me også på Voss bør setja pris på naturområda våre, og ikkje berre tenkja på teknikk, tunellar og dammar. Om dei tala som våre flaumutgreiingar byggjer på skulle vera rette, så vil skoggrensa stiga med om lag 600 høgdemeter fram mot år 2100. Om så skjer, så vil tilgroinga koma naturleg. Heilt gratis. Fyrst vier, selje og rogn, så bjørk og fure og gran, kanskje mest av det siste.

30/11/2016

Store elvar og menneskeskapte verdiar

Før ein bestemmer seg for store forsøk på å kontrollera vatn i bevegelse, bør ein då ikkje snu kvar stein og sjå på både enkle, mindre tiltak og potensiell reversing av tidlegare påfunn?

23/10/2016

Natur & Miljø: Finner lite der det skal bygges

De finner lite, selv der det bugner av truede arter og sjeldne naturtyper. I det siste er det avdekket en rekke saker der kraftselskapenes innleide konsulenter har oversett store naturverdier. Det fører ofte til at utbyggeren får legge elva i rør.

23/01/2016

Natur Vest: Verneverdig vassdrag foreslått utbygget

Kraftselskapa drøymer om at Noreg skal bli Europa’s grøne batteri. I realiteten utgjer den totale norske vasskrafta berre ein prosent av energibehovet i Europa, men argumentet vert likevel brukt for å bygge ut fleire av våre små og store vassdrag, også dei som er verna.

04/02/2003

Børge Brende: Beskytt norske vassdrag!

Børge Brende: Å TA VARE PÅ miljøet i vassdragene kan karakteriseres som Norges «regnskogsansvar». Våre mange høye fjell og høytliggende vidder, ofte i kort avstand fra sjøen, kombinert med en variert geologi, mange fosser, innsjøer, elver, daler og fjorder, gjør at Norge har et vassdragslandskap som er blant de mest storslåtte og varierte i verden. Vassdragene og fjordene er det mest særegne ved norsk natur sett i et globalt perspektiv.

22/01/1984

Vernebrosjyre 1984

Denne brosjyren frå 1984 beskriv verneverdiane i Vossavassdraget, lenge før ekstremsporten gjorde sitt inntog i bygda.