NVE rapporten om flaumsikring i Vossavassdraget

NVE rapporten (2020) om flaumsikring i Vossavassdraget NVE har utgreia alternativ for flaumsikring på Voss. Rapporten vart utgitt i 2020, og du kan finna heile rapporten her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/flaumsikring-langs-vossovassdraget-moglege-loysingar-og-nye-kart/

Les mer

Vollar som lokal flomsikring

Flaumvollar og opparbeiding av flaumdempande vegetasjon kan sikre utsette område ovanfor Vangen mot flaumar, dei kan vere estetisk vakre og utvide rekreasjonsområda langs vassdraga. Moglegheitene er mange, og dei treng ikkje vere grusomt kostbare. Multiconsult har utgreid flaumvollar som eit mogleg alternativ, og det vil vere naturleg å utgreie kor effektive slike tiltak kan være.

Les mer

Skog og flaumdemping

Trygve Refsdal: Kanskje me også på Voss bør setja pris på naturområda våre, og ikkje berre tenkja på teknikk, tunellar og dammar. Om dei tala som våre flaumutgreiingar byggjer på skulle vera rette, så vil skoggrensa stiga med om lag 600 høgdemeter fram mot år 2100. Om så skjer, så vil tilgroinga koma naturleg. Heilt gratis. Fyrst vier, selje og rogn, så bjørk og fure og gran, kanskje mest av det siste.

Les mer